نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

 

نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

 
 

نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد کهنوج

 

دیگر پروژه های

آفاق انرژی پارس

تاسیسات آبگیر پتروشیمی نگین مکران

منطقه آزاد چابهار

نیروگاه برق و بخار پتروشیمی نگین مکران

منطقه آزاد چابهار

نیروگاه سیکل ترکیبی

شهرستان ارومیه

نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد کهنوج

شهرستان کهنوج

تاسیسات آب شیرین کن پتروشیمی نگین مکران

منطقه آزاد چابهار

نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

شهرستان زرندیه

تیم حرفه ای ما بهترین خدمات را به شما ارائه می دهد

برخی از همکاران ما