شركت مديريت و مهندسي آفاق انرژي پارس با حضور و مشاركت تعدادي از مديران و كارشناسان متخصص و باتجربه در زمينه طراحي و اجراي طرحها و پروژه‌هاي نفت، گاز و نيروگاههاي برق در سال 1384 تأسيس گرديد تا به نيازهاي روزافزون طرحهاي توسعه به خدمات مديريت طرح (MC) پاسخي در خور توانايي و ظرفيت خود ارائه نمايد.