نیم

اعضای هیأت مدیره

اسدالله صبوری

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

محمدرضا امانی پور

معاون پروژه ها و رئیس هیأت مدیره

منوچهر کرم زاده

مدیر دفتر بازرگانی و قرار دادها و نایب رئیس هیأت مدیره

مدیران آفاق انرژی پارس

حمیدرضا طالبی زاده

مدیر مالی و اداری

حمیدرضا فهام

مدیر پروژه برق و بخار مکران

محمد افسری

مدیر پروژه آبگیر و آب شیرین کن مکران

مهران ضیاء شیخ الاسلامی

مدیر هماهنگی فنی پروژه آبگیر و آب شیرین کن مکران

مجتبی محمدی منش

مدیر هماهنگی فنی پروژه برق و بخار مکران

محمدرضا قاسمی

مدیر کارگاه برق و بخار مکران

سعید روشنی

مدیر کارگاه آب گیر و آب شیرین کن مکران

قاسم ضرغامی

مدیر کارگاه پروژه ارومیه

امیر نوعی تبریزی

سرپرست بخش مدیریت کیفیت و HSE

محمدامین قاضی مرادی

سرپرست واحد فناوری اطلاعات