نام شركت :

مديريت و مهندسي آفاق انرژي پارس

موضوع كلي فعاليت شركت:

ارائه خدمات مهندسي و مديريت طرح در مراحل مختلف طراحي، تأمين  تجهيزات، اجرا و راهبري پروژه ها، مديريت مهندسي و تأمين تجهيزات و ارائه خدمات تخصصي در زمينه سرمايه‌گذاري و امور مالي و بانكي پروژه ها و تنظيم و اجراي قرارداد هاي داخلي و بين‌الملل. شركت مديريت و مهندسي آفاق انرژي پارس با حضور و مشاركت تعدادي از مديران و كارشناسان متخصص و باتجربه در زمينه مديريت و اجراي طرحها و پروژه‌هاي نفت، گاز و نيروگاههاي برق در سال 1384 تأسيس گرديد تا به نيازهاي روزافزون طرحهاي توسعه به خدمات مهندسي و مديريت طرح (MC) پاسخي در خور توانايي و ظرفيت خود ارائه نمايد.

سال ثبت شركت :

1384

نوع مالكيت :

100% خصوصي