پروژه ها

پروژه احداث پست ۲۳۰ کیلوولت و خطوط انتقال مکران

مقدمه و تاريخچه

با توجه به سیاستهای کلان دولت در خصوص ایجاد کریدور شمال–جنوب (نستراک) و معرفی آن به عنوان مسیر ایمن، پایدار و ارزان برای دسترسی کشورهای هند و چین به بازار افغانستان، آسیای میانه، روسیه و اروپا و با عنایت به تفاهمنامه مبادله شده با کشورهای هند، افغانستان و چین و با امعان نظر به موقعیت جغرافیایی خاص بندر چابهار و اتصال آن به آبهای اقیانوسی، توسعه موزون و برنامهریزی شده «منطقه آزاد تجاری– صنعتی چابهار» به عنوان مفصل مهم کریدور مورد نظر برای جلب سرمایهگذاران صنعتی و تجاری، از اهمیت ویژه برخوردار است

پروژه احداث نیروگاه تولید برق و بخار مکران

مقدمه تاريخچه

با توجه به سیاستهای کلان دولت در خصوص ایجاد کریدور شمال–جنوب (نستراک) و معرفی آن به عنوان مسیر ایمن، پایدار و ارزان برای دسترسی کشورهای هند و چین به بازار افغانستان، آسیای میانه، روسیه و اروپا و با عنایت به تفاهمنامه مبادله شده با کشورهای هند، افغانستان و چین و با امعان نظر به موقعیت جغرافیایی خاص بندر چابهار و اتصال آن به آبهای اقیانوسی، توسعه موزون و برنامهریزی شده «منطقه آزاد تجاری– صنعتی چابهار» به عنوان مفصل مهم کریدور مورد نظر برای جلب سرمایه گذاران صنعتی و تجاری، از اهمیت ویژه برخوردار است.

پروژه احداث تاسیسات آبگیر مکران واقع در منطقه آزاد چابهار (EPC)

مقدمه و تاریخچه

با توجه به سیاستهای کلان دولت در خصوص ایجاد کریدور شمال–جنوب (نستراک) و معرفی آن به عنوان مسیر ایمن، پایدار و ارزان برای دسترسی کشورهای هند و چین به بازار افغانستان، آسیای میانه، روسیه و اروپا و با عنایت به تفاهم نامه مبادله شده با کشورهای هند و افغانستان و با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص بندر چابهار و اتصال آن به آبهای اقیانوسی، توسعه موزون و برنامهریزی شده «منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار» به عنوان مفصل مهم کریدور مورد نظر برای جلب سرمایهگذاران صنعتی و تجاری، از اهمیت ویژه برخوردار است.

پروژه احداث تاسیسات آب شیرین کن مکران واقع در منطقه آزاد چابهار (EPC)

مقدمه و تاریخچه

با توجه به سیاستهای کلان دولت در خصوص ایجاد کریدور شمال–جنوب (نستراک) و معرفی آن به عنوان مسیر ایمن، پایدار و ارزان برای دسترسی کشورهای هند و چین به بازار افغانستان، آسیای میانه، روسیه و اروپا و با عنایت به تفاهم نامه مبادله شده با کشورهای هند و افغانستان و با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص بندر چابهار و اتصال آن به آبهای اقیانوسی، توسعه موزون و برنامهریزی شده «منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار» به عنوان مفصل مهم کریدور مورد نظر برای جلب سرمایهگذاران صنعتی و تجاری، از اهمیت ویژه برخوردار است.

رودشور

نيروگاه رودشور

مقدمه و تاريخچه

عرضه انرژي الكتريكي در ايران همانند اغلب كشورهاي در حال توسعه ساختاريانحصاري داشته، بخشهاي توليد، انتقال و توزيع برق بين گروههاي مشتركين و در نقاط مختلف كشور به صورت يكپارچه و ادغام عمومي اداره مي‌شود و مالكيت اغلب تأسيسات به دولت تعلق دارد. همچنين به دليل اينكه برق، خدمتي ضروري و استراتژيك به شمار مي‌آيد روي آن به طور مستمر يارانه‌هاي عمومي و يارانه‌هاي بين بخشي پرداخت مي‌شود. به علاوه تقاضاي روزافزون برق در بخشهاي مختلف، صنعت برق را ناگزير به توسعه ظرفيتها نموده كه خود به حجم زيادي از وجوه براي سرمايه‌گذاري نياز دارد.

منابع مالي و وجوه سرمايه‌گذاري مورد نياز صنعت برق عموماً از طريق منابع داخليصنعت، بودجه‌هاي مكمل دولتي، استقراض رسمي از سيستم بانكي داخلي، فروش اوراق مشاركت در داخل كشور، دريافت وام واعتبار از آژانسهاي چند جانبه و دوجانبه بين‌المللي تأمين مي‌شود.