در سالهاي اخير استفاده از خدمات شركت‌هاي تخصصي مديريت طرح (Management Contractor) دركشور خصوصاً در  صنايع، پروژه هاي نفت و گاز، پروژه هاي نيروگاه برق، پروژه هاي بزرگ مديريت شهري و بهره برداري از تأسيسات بزرگ صنعتي از كاربرد فزاينده‌اي برخوردار گرديده است. واگذاري مديريت طرحها و پروژه‌ها به شركت‌هاي تخصصي مديريت در راستاي كاهش هزينه‌ها، افزايش كارايي و بهره‌وري و پرهيز از انباشت غير متعادل نيروي انساني در سازمانها صورت مي‌گيرد.
از طرفي با عنايت به سياست‌هاي كلي كشور و در اجراي اصل 44 قانون اساسي، واگذاري تأسيسات دولتي موجود به بخش خصوصي و همچنين جذب سرمايه‌گذاران بمنظور سرمايه‌گذاري در زمينه هاي مختلف انرژي اعم از نفت، گاز،  پتروشيمي، آب و نيروگاههاي برق و نيز صنايع ديگر مد نظر قرار گرفته است.

شركت مديريت و مهندسي آفاق انرژي پارس با حضور و مشاركت تعدادي از مديران و كارشناسان متخصص و باتجربه در زمينه مديريت و اجراي طرحها و پروژه‌هاي نفت، گاز و نيروگاههاي برق در سال 1384 تأسيس گرديد تا به نيازهاي روزافزون طرحهاي توسعه به خدمات مهندسي و مديريت طرح (MC) پاسخي در خور توانايي و ظرفيت خود ارائه نمايد.

علاوه بر آن، شركت مديريت و مهندسي آفاق انرژي پارس با برخورداري مديران و كارشناسان با سابقه خود از دانش قرارداد هاي بين‌المللي و داخلي و اشراف بر چگونگي روابط، مسئوليتها و نحوه انعقاد قرارداد هاي ذيربط بين سرمايه‌گذار و سرمايه‌پذير قادر است خدمات تخصصي خود را به نحو مطلوب به سرمايه‌گذار يا سرمايه‌پذير حسب مورد در خصوص سرمايه‌گذاري در نيروگاههاي برق، پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در صنايع نفت و گاز و ساير پروژه‌هاي صنعتي ارائه دهد.